Picture 1 of 7

House of Eutopia

Met de installatie House of Eutopia wil beeldend kunstenaar en architect Filip Berte de sociale, politieke, geografische en historische marges van Europa aftasten en blootleggen. Als observator van de marge en de outsider, tracht Berte met House of Eutopia deze realiteit bij de bezoeker te laten binnendringen. Onder de noemer Eutopia bouwde Filip Berte sinds 2006 bij kunstencentrum CAMPO (Gent, B) zijn ‘huis’ ruimte voor ruimte op. Hij exposeerde en werkte van Gent over Berlijn tot Praag en Poznan en finaliseert House of Eutopia nu in Utrecht.
Het beeldend werk House of Eutopia is opgebouwd als een huis dat uit vijf kamers of installaties bestaat. Het bouwproces is even belangrijk als het eindresultaat. House of Eutopia kan daardoor ontbonden worden in zijn autonome onderdelen of kamers, die elk afzonderlijk op reis kunnen gaan. Voor de kamers geldt bovendien het principe ‘pars pro toto’: elk onderdeel weerspiegelt het geheel, een architecturaal ‘Gesammtkunstwerk’.
Elke kamer belicht een aspect dat tussen de verborgen geschiedenis en de mogelijke toekomst van Europa ligt, tussen de kelder en de zolder, tussen Collective Memory Mass Grave en White Space / Mirror. Thema’s als migratie & grenzen (Protected Landscape), Europees burgerschap (The Blue Room), kortom, exclusie versus inclusie (The Graveyard), komen aan bod. Filip Berte doet dit aan de hand van verschillende media zoals films, foto’s, schilderijen, maquettes, kijkdozen,… Antwoorden worden niet geboden, integendeel; House of Eutopia geeft de mogelijkheid om het grote geheel dat Europa is, van aan de zijlijn waar te nemen. De installatie nodigt door zijn configuratie uit tot confrontatie met de achterkant van Europa.
Berte gelooft dat architectuur betekenis kan overdragen, dat het als een medium kan dienen dat empathie opwekt bij de toeschouwer. Met elke kamer van House of Eutopia schept hij een situatie waarbij hij de bezoeker wil confronteren met de plek waar we wonen, en de begrenzing ervan, in relatieve en absolute zin.

With the installation House of Eutopia the artist and architect Filip Berte wants to examine and reveal the social, political, geographic and historical margins of Europe. As an observer of the margin and the outsider, Berte tries with House of Eutopia to make the visitor aware of this reality. Under the name of Eutopia Filip Berte has been constructing his house room by room at the CAMPO arts centre (Ghent, B) since 2006. He has exhibited and worked from Ghent to Berlin, Prague to Poznan and will now be putting the final touches to House of Eutopia in Utrecht.
House of Eutopia, a sculptural work, is constructed like a house and consists of five rooms or installations. The process of building the House is as important as the final result. This means the House of Eutopia can be broken up into its separate independent parts or ‘rooms’, each of which can be set up anywhere individually. What is more, the principle of ‘pars pro toto’ applies to these rooms: each section reflects the whole, which is an architectural ‘Gesammtkunstwerk’.
Each room highlights an aspect that lies between the hidden history and possible future of Europe, between the cellar and the attic, between Collective Memory Mass Grave and White Space / Mirror. Filip Berte examines such themes as migration and borders (Protected Landscape), European citizenship (The Blue Room) or, in short, exclusion versus inclusion (The Graveyard). He does this in various media such as film, photos, painting, scale-models, viewing boxes and so on. Answers are not provided, on the contrary; House of Eutopia allows the spectator to observe the big picture that is Europe from the sidelines. By the way it is arranged, the installation invites one to confront the reverse side of Europe.
Berte believes that architecture can transfer knowledge, that it can act as a medium to evoke empathy in the spectator. In each room of House of Eutopia he creates a situation where he confronts the visitor with the place we live in and its boundaries in relative and absolute terms.