Picture 9 of 9

Collective Memory Mass Grave

Collective Memory Mass Grave is de tweede kamer van House of Eutopia: de kelder. Als fundament neemt het een cruciale plek in binnen het totale project van Eutopia. De kelder belichaamt de thematiek van ‘collectief geheugen’ van Europa. Met deze installatie tracht Filip Berte het ongrijpbare van het verleden en de mythes die ze omvat, tastbaar te maken. Net zoals Protected Landscape wil dit werk het publiek binnenleiden in een afgesloten ruimte, om daar het massagraf van collectieve herinneringen te doorwroeten.
Collective Memory Mass Grave bouwt een geheugenlandschap op dat mentaal gelaagd is. De installatie bestaat uit kijkdozen die zowel natuurlijke als stedelijke landschappen tonen die in het verleden gewond zijn geraakt. Elke plaats, elke topos, elk territorium gebonden aan Europa wordt aan een onderzoek onderworpen dat de littekens van het verleden terug aan de oppervlakte brengt. Berte omschrijft het geheel tegelijk als een opgraving én een herbegrafenis van deze sites. De vraag rijst er in hoeverre het verleden een mal is waarin de toekomst wordt vormgegeven.

Een spin-off van Collective Memory Mass Grave is Collective Memory Gallery.

Collective Memory Mass Grave is in the cellar and is the second room in the House of Eutopia. As the foundation, it is the most crucial part of the whole Eutopia project. The cellar personifies the theme of Europe’s ‘collective memory’. In this installation, Filip Berte’s aim was to make tangible the elusiveness of the past and the myths it comprises. Like Protected Landscape, this work leads the public into a closed space where it can root about in the mass grave of collective memories.
Collective Memory Mass Grave builds up a memory landscape comprising various mental layers. The installation consists of viewing boxes that show both natural and urban landscapes that have been harmed in the past. Every place, every location, every territory associated with Europe, is subject to an investigation that brings the scars of the past to the surface once more. Berte defines the whole thing both as an excavation and a reburial of these sites. The question arises of the extent to which the past is a mould in which the future is cast.

Collective Memory Mass Grave has a spin-off called Collective Memory Gallery.