This text will be replaced
This text will be replaced
Picture 1 of 4

Yes or No Monologue for the European Constitution

De EU-Grondwet of het ‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’ of het huidige ‘Verdrag van Lissabon’ ligt nog steeds aan de basis van veel discussie en polemiek over de toekomst van Europa.
Na de bezinningsperiode die Europa voor zichzelf had afgekondigd na het voor haar desastreuze Nederlandse, Franse en ook Ierse ‘neen’ tegen de Europese Grondwet trok ik in mei 2009 naar de Dienst Bevolking van de Stad Brussel voor een hoogst eigen opiniepeiling, een actie die het midden hield tussen een lezing en een performance. Vanuit een klein, archaïsch leesloket annex stemlokaal, werd de integrale versie van het ‘Verdrag van Lissabon’ aan de man gebracht. Tijdens de duur van deze titanenlectuur kon elke passant zijn stem uitbrengen.

The EU Constitution, or the ‘Agreement to determine a Constitution for Europe’, or the current ‘Treaty of Lisbon’, is still the cause of much discussion and controversy regarding the future of Europe.
In May 2009, following the period of reflection which Europe announced after the disastrous Dutch, French and Irish ‘no’ to the European Constitution, I went to the Brussels Registry Office for a highly personal opinion poll, a cross between a lecture and a performance. From a small, archaic pulpit cum polling booth, he read out the entire text of the ‘Treaty of Lisbon’ to the public. During this titanic lecture, every passer-by was given the chance to vote.