Picture 1 of 6

The Blue Room

The Blue Room is de vierde kamer van House of Eutopia en situeert zich op de eerste verdieping. Na zijn focus op de ‘randen’ van Europa (The Graveyard) richt Filip Berte met deze kamer zijn blik op het ‘centrum’. In 2012, terwijl de eurocrisis verdeeldheid zaait binnen Europa, verhuist Berte zijn Eutopia-hoofdkwartier naar Berlijn om er de The Blue Room op te richten. Berlijn staat als stad nog steeds wereldwijd symbool voor de geopolitieke en ideologische verdeeldheid binnen Europa ten tijde van de Koude Oorlog. Tegelijk is het (herenigde) Duitsland van vandaag opnieuw een van de economisch sterkste en politiek belangrijkste Europese naties die met herwonnen zelfvertrouwen het wankelende Europese schip mee bestuurt.
Berlijn en de Muur, als fysiek en mentaal gegeven, vormen het vertrekpunt voor Berte om te reflecteren over de huidige stand van zaken binnen de Europese Unie. In het bijzonder wil Berte met The Blue Room een kamer oprichten die ‘ons’, Europeanen, isoleert en confronteert met de notie van Europees Burgerschap.
Binnen de installatie van The Blue Room ontwikkelt Berte een kamervullend schilderscanvas, The Blue Room Paintings, dat niet alleen het denkkader is waarbinnen hij ‘ons’ verbeeldt, maar tegelijk de bezoeker een spiegel voorhoudt. Met deze installatie gaat Berte m.a.w. op zoek naar het zelfbeeld van Europa. The Blue Book, een boek centraal opgesteld in The Blue Room, biedt elke bezoeker bovendien de kans zijn gedachten of visie hieromtrent te delen met anderen.

Spin-offs van The Blue Room zijn Yes or No Monologue for the European Constitution en The Dialogue Audition.

The Blue Room is the fourth room in the House of Eutopia and is on the first floor. After his focus on the ‘edges’ of Europe (The Graveyard), Filip Berte is now turning to the ‘centre’. In 2012, while the euro-crisis is sowing division in Europe, Berte has moved his Eutopia headquarters to Berlin, where he will set up The Blue Room. Berlin is a city that is still a worldwide symbol of the geopolitical and ideological divisions in Europe at the time of the Cold War. At the same time today’s reunited Germany is once again one of the economically strongest and politically most important European nations and with regained self-confidence is helping steer the wavering European ship.
Berlin and the Wall, as physical and mental elements, are Berte’s starting point for a reflection on the present state of affairs in the European Union. In particular, in The Blue Room Berte wants to establish a place that isolates ‘us’ Europeans and confronts us with the notion of European Citizenship.
In the installation that makes up The Blue Room, Berte is working on a room-filling painter’s canvas, The Blue Room Paintings, that is not only the conceptual framework in which he portrays ‘us’, but is also a mirror held up to the visitor. In other words, in this installation Berte will be looking for Europe’s self-image. In addition, The Blue Book, which is displayed in the middle of The Blue Room, gives every visitor the opportunity to share their thoughts or views on this topic with others.

The Blue Room has two spin-offs: Yes or No Monologue for the European Constitution and The Dialogue Audition.